دانلود فایل


بررسی نقش تعهد سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و قصد کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش برای ماندن در شغل - دانلود فایلدانلود فایل بررسی نقش تعهد سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و قصد کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش برای ماندن در شغل

دانلود فایل بررسی نقش تعهد سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و قصد کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش برای ماندن در شغل مسئولان و مدیران سازمانها می باشد، نیروی انسانی است. هم اکنون کارشناسان مدیریت معتقدند چنانچه نیازهای واقعی کارمندان به درستی
درک و به آنها بها داده نشود و مدیران در صدد ارضای آنها برنیایند، بهره وری در سازمان کاهش می یابد؛ زیرا نگرش مثبت به شغل و قصد
کارمندان برای ماندن در شغل کاهش مییابد. با این دیدگاه در این تحقیق به بررسی نقش تعهد سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و
قصد کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش برای ماندن در شغل پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری دادهها به
صورت کتابخانهای و میدانی است. جامعهی آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش میباشد. برای انتخاب نمونه آماری از
روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد. به طور ی که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 174 نمونه انتخاب گردید و برای جمع آوری دادهها
پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده به عمل آمد. نتایج نشان داد، تعهد سازمانی
در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و قصد کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش برای ماندن در شغل، واسطهگری نمیکند.
کليد واژه تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، قصد ماندن در شغل، سازمان منطقه آزاد کيش.


بررسی نقش تعهد سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و قصد کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش برای ماندن در شغل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درمورد: اشتغال

تحقیق در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی

سنگهای رسوبی 17ص

تحقیق درباره؛ بنيان اساطيري حماسه ملي ايران

نَقدِ رُمانِ Dusklands by J. M. Coetzee

آموزش نایاب فلش تبلت های Archos (آموزش ویدئویی همراه با فایلها و درایورها)

اکسیداسیون

تحقیق در مورد چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات

مقاله درباره تاريخچه كتاب و كتابخانه

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مبانی نظری در معماری