دانلود فایل


پایان نامه رشته جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه رشته جغرافیا موانع و محدودیتهای توسعه فیزیکی شهر های کوچک با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140

دانلود فایل پایان نامه رشته جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته جغرافیا موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيكي شهر هاي كوچك با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140
چكيده:
شهر وايقان يكي از شهرهاي استان اذر بايجان شرقي در منطقه شبستر مي باشد كه از سال 1372 تبديل به شهر شده است. بيشتر تحقيقات به عمل آمده در منطقه اختصاص به طرحهاي هادي شهر مي باشد. توسعه فيزيكي شهر ها فرآيندي پويا و مداوم است كه طي آن، محدوديت فيزيكي شهر ها، به صورت افقي و عمودي، گسترش مي يابند. اين پايان نامه به بررسي روند توسعه فيزيكي شهر وايقان طي ادوار گذشته و تعيين عوامل موثر در توسعه و سازماندهي آن مي پردازد. براي رسيدن به اين امر در گام نخست به بررسي روند توسعه شهر وايقان از سال هاي قبل از انقلاب تا سال 1388 شمسي و طرحهاي توسعه آن اشاره شده است. از اهداف اصلي اين تحقيق مي توان به عوامل و موانع و محدوديت هايي كه در مسير گسترش فيزيكي و توسعه شهر، دخالت دارد اشاره نمود. فرضيه اصلي در رساله كه در بعد كلي مطرح مي شود، موانع و محدوديت هاي طبيعي در راستاي گسترش فيزيكي شهر موثر واقع شده است. فرضيه ديگر محدوديت هاي انسان ساخت در گسترش و توسعه شهر وايقان چه نقشي ايفا نموده است. در آزمون فرضيه اول، بايد اذعان كرد كه شهر وايقان به خاطر داشتن كوره هاي آجرپزي كه نزديكي شهر و همجواري باغات و اراضي كشاورزي و زراعتي و پايين بودن سطح آب زير زميني، از نقاط و عدم توسعه ي شهري در كالبد فيزيكي به صورت اعم بشمار مي رود. آزمون فرضيه دوم نيز، در مورد موانع محدوديت هاي انسان ساخت كه در توسعه فيزيكي، شهر نقش ايفا كند. مي توان در اين مورد اشاره كرد: خطر آهن تبريز – وان (تركيه) پادگان نظامي نيرو هوايي – كوره هاي آجر پزي – اراضي كشاورزي كه شهر را از طرفين تهديد مي كند اشاره كرد. براي از بين نرفتن باغات و اراضي كشاورزي اطراف شهر، بايد مراقب بود.تا از اين راه به سيماي شهر خدشه اي وارد نشود. در گام بعدي، به مكان گزيني و تعيين جهات توسعه شهر وايقان پرداخته شده است. در اين مرحله براساس درجه بندي و تقسيم بندي شاخص هاي موثر در توسعه فيزيكي شهر و با تركيب و تلفيق اين شاخص ها. اراضي مناسب براي توسعه آتي شهر، مشخص گرديده است. با توجه به نتايج حاصله، جهات شمال و شمال غربي و – شهر براي توسعه آتي مناسب مي باشند. در خاتمه به ارزيابي اجتماعي، اقتصادي و تحليل و سنجش از وضعيت كلي شهر كه در توسعه آتي آن سهم بسزايي را داراست اشاره شده است.
مقدمه:
توسعه فيزيكي و رشد جمعيتي شهرهاي ايران تا چند دهه پيش داراي افزايش هماهنگ و متعادل بود. با بروز تحولات جديد، شهر ها به سرعت تغييرات و دگرگوني هايي را پذيرفتند. اين دگر گونيها به شكل افزايش سريع جمعيت و گسترش فيزيكي شتاب آميز شهرها به صورت نا متعادل و ناهماهنگ بوده است. اگر چه شهر ها داراي گسترش فيزيكي وسيعي بوده اند اما در قالب اين گسترش فيزيكي سريع نيز تعادل برقرار نبوده و سطح زير ساخت هاي شهري و اختصاص زمين در پيرامون هاي شهري مناسب به هر يك، تناسب معقول و منطقي برقرار نبوده است. شهرهاي كوچك و مياني به لحاظ نقش و ساختار خود و جمعيت كمتر فشار كمتري بر محيط زيست و منابع طبيعي وارد مي كنند. ضمن ايجاد كمترين آلودگي زيست محيطي در خود و محيط هاي اطراف اغلب شرايط پايداري را در نحو ميزان بهره برداري از منابع و سازگار با شرايط طبيعي ارائه مي دهند كنترل و نظارت مداوم نيز در آنها تا حدي ميسر مي گردد با توجه به مسئله رشد بي رويه جمعيت و رشد شهر نشيني سريع ناشي از چالش هاي اقتصادي و محدوديت منابع طبيعي رشد و توسعه شهرها ي كوچك مي تواند نقش بسيار موثري در توسعه شهري ايفا كند. توسعه پايدار شهري به عنوان جزيي از توسعه پايدار ملي بر پايه استفاده معقول از منابع طبيعي (آب و زمين و هوا.....) امكان پذير است و توسعه شهري به عنوان جزيي از سياست ها و توسعه ملي مي تواند و بايد در خدمت رشد اقتصادي و تامين عدالت اجتماعي قرار گيرد. به دنبال توسعه زندگي شهري، افزايش تعداد شهرها و جمعيت شهر نشين كنترل و كادر بندي فضاي شهري موجب تغييرات فيزيكي بافت ساختمان شده و بالاخره تعيين حدود و مرزهاي فضاي شهري حوزه هاي نفوذ شهرها در برنامه ريزي شهري مورد توجه قرار گرفته است. مسلماً از آنجا كه شهر انعكاس و تصوير ي از مجموعه عوامل اجتماعي – اقتصادي يك جامعه به هم پيوسته در يك قلمرو جغرافيايي است لزوماً تغييرات ظاهري بافت شهري و رشد آن در تبعيت از مجموعه عوامل بخصوص مكانيزمهاي تصميم گيري، سياست شهري، رفاه اجتماعي و بهبود زندگي انسان شكل خواهد گرفت و شكل گيري هاي جديد در راستاي عوامل فوق تحقق خواهد يافت. بعلاوه در طول دهه ي اخير برخورد نيروهاي اقتصادي و اجتماعي و افزايش جمعيت، ضمن تغييير نوسازي فضاي ساختمان شده ي شهري، نواحي اطراف را نيز در مقياس وسيع باسيماي كاملاً جديدي از شهر سازي مدرن به فضاي كالبدي شهر افزوده است به اين ترتيب تعادل و پيوستگي فضاي كالبدي و نقش عناصر مهم آن در هم شكسته است. بنابراين محتواي كلي شهر ها به تدريج تغيير يافته و با گذشت زمان، توسعه اقتصادي تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي مستمر در شكل يابي شهر ها نقش مهمي ايفا مي كنند (شالين كلود 1372- ص: 7- 8) افزايش جمعيت فصلي از اوايل ارديبهشت تا مهر ماه كه نيروي كار از نواحي اطراف و شهرهايي همچون: مهاباد، بوكان، پيرانشهر، سردشت و سقز، بانه و... و ضمناً از شهرهاي اطراف منطقه شبستر براي جذب و كار در كوره هاي آجرپزي مهاجر قبول مي كند و كوره هاي آجر پزي بسيار حائز اهميت هستند از نظر اقتصادي و اجتماعي و در اقتصاد منطقه شبستر (اعم از كسبه و اصناف) ضرورت خاص خود را دارد مردم وايقان بيشتر مديريت كوره ها را بر عهده دارند و در آينده انتظاري مي رود با صنعتي كردن كوره ها و گاز كشي به آنها راه ترقي و اقتصاد هموار شود و برنامه مشخصي داشته باشند براي جذب نيروي انساني و كارگر ارزان قيمت در كوره ها و شهر وايقان. بعد از ذكر مختصري در مورد موضوع مورد بحث، اين فصل حاوي اطلاعات در مورد بيان مسئله،اهداف تحقيق و همچون روش گرد آوري اطلاعات مي باشد و همچنين محدوديت ها و مشكلات تحقيق را نيز بيان مي كند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول : كليات
مقدمه 3
1- 1 – مراحل تحقيق 4
1- 1 – 1 - بيان مسئله 4
2 – 1 – 1 – اهداف تحقيق 6
3- 1 – 1 – اهميت ضرورت تحقيق 6
4- 1 – 1 – فرضيه تحقيق 7
5- 1 – 1- پيشينه تحقيق 7
6 – 1 – 1- نوع و روش تحقيق 7
7 – 1 – 1 – مشكلات و محدوديت تحقيق 8
8 – 1 – 1- كاربرد نتايج تحقيق 9
فصل دوم : مباني نظري و تئوريك تحقيق
1 – 2 – رشد شهري 10
2 – 2 – توسعه 10
3 – 2 – توسعه شهري 11
4 – 2 – توسعه فيزيكي شهر 11
5 – 2 – انواع توسعه فيزيكي شهرها 12
6 – 2 - نظريات تحولات فيزيكي شهرها 12
7- 2 – معني و مفهوم توسعه 13
8-2- نظريات مختلف توسعه شهري 13
1- 8– 2 – نظريات قطب رشد 13
2 – 8 – 2 – نظزيه قطب رشد 14
3- 8 – 2 – نظريه راندنيلي 15
4- 8 – 2- نظريه ليپتون 15
9 – 2 – توسعه پايدار شهري 16
10 – 2 – توسعه پايدار و مسائل زيست محيطي 16
11 – 2 – مسكن و زمين و توسعه پايدار شهري 17
12 – 2 – روشهاي تعيين جهت توسعه فيزيكي شهر 18
13- 2 – روش سنتي تعيين توسعه فيزيكي شهرها 19
14 – 2 – مدل توسعه پايدار زمين براي نواحي با رشد سريع با استفاده از GIS 19
15 – 2 – مدل شبيه سازي و ديناميك شهر 19
16 – 2 – رشد و توسعه داخلي شهر 20
17 – 2- جابجاي شهرها 20
18 – 2 – علائم و نشانه هاي رشد توسعه داخلي شهرها 20
19 – 2 – تاسيسات غير قابل انتقال 21
20 – 2 – ارزش تاريخي و معماري بناها 21
21-2- نظريه هاي شهر گرايي و مهاجرت و تاثيرات بر توسعه 22
22-2- نظريه مطلوبيت مهاجرت داخلي و تاثيران بر توسعه فيزيكي 22
23-2- نظريه در آمد مورد انتظار مهاجر در مقصد و تاثير آن بر توسعه فيزيكي 22
24- 2- مدل رشد شهري كلارك 23
25 – 2 – نظريه توسعه شعاعي ( ساخت قطاعي ) 23
26 – 2 – اصول تشكيل دهنده نظريه ساخت قطاعي شهر به اين شرح است 24
27-2- عوامل موثر در توسعه فيزيكي و كالبدي شهر 24
1-27-2- عوامل طبيعي 24
2- 27 – 2 - عوامل اقتصادي 26
3 – 27 – 2 - شبكه هاي ارتباطي 27
4 – 27 – 2 - عوامل اصلي رشد جمعيت شهرها 27
28-2- محدودیت های توسعه فیزیکی شهرها 27
1 – 28 – 2 - محدوديت هاي ناشي از عوامل طبيعي 28
2- 28 – 2 - محدوديت هاي ناشي از عوامل اجتماعي 28
3 – 28 – 2- محدوديت ناشي از عوامل اقتصادي 28
4 – 28 – 2 - محدوديت ناشي از عوامل فني 29
5 – 28 – 2 - محدوديت ناشي از عوامل اداري و سياسي 29
29 – 2 - نگرش سيستمي 30
30 – 2 - توسعه فيزيكي شهر 32
1-30-2- الگوی توسعه فیزیکی شهرها 32
2 – 30 – 2 - شهر ستاره اي ( شعاعي ) 33
3 – 30 – 2 - شهر گسترده ( شطرنجي ) 33
4 – 30 – 2- شهر مدل كهكشاني 33
31- 2- استراتژي توسعه از بالا به سياست شهري 34
32 -2 – استراتژي توسعه از پايين و سياست شهري 35
فصل سوم : شهر نشيني و تحولات اجتماعي و كالبدي دهه هاي اخير
1-3 – سابقه برنامه ريزي شهري در جهان و ايران 39
2-3- مهاجرت در ايران 40
3-3- نتايج و اثرات مهاجرت 41
4-3-تحولات كالبدي شهرهاي ايران 41
1 – 4 – 3 - بافت تاريخي ، ايجاد و گسترش هسته اوليه شهرها 42
2 – 4 – 3 - بافت قديمي – شكل گيري شهر ايراني – اسلامي 42
3 – 4 – 3 - بافت مياني ، رشد آرام شهرها و شروع تغييرات كالبدي در آنها 43
4 – 4 – 3 - بافت جديد با رشد شتابان شهر سازي و گسترش بي رويه شهرها 43
5-3- عوامل موثر در سازمان يابي فضاهاي شهري در ايران 44
6-3- نظام شهر ايران در دوره پنجاه ساله 1385 – 1335 45
8-3- تحليل از رشد و توسعه فيزيكي شهرهاي ايران 47
9-3- نقش شهرهاي كوچك و متوسط در توسعه پايدار شهري 49
10-3- نقش و جايگاه شهرهاي كوچك در شبكه شهري ايران 50
11-3- اهميت و ضرورت بررسي شهرهاي كوچك 51
12-3- نگاهي به تحولات اقتصادي ايران در دهه هاي اخير 53
13-3- برنامه ريزي و انواع آن 53
14-3- حرايم و محدوده متعارف در شهر سازي 56
15-3- الگوي توسعه بيروني شهر 57
16-3- اشكال برنامه ريزي 59
1-16-3- برنامه ريزي محلي ( شهر ) ( Local planning ) 59
2-16-3- برنامه ريزي روستايي ( Rural planning ) 59
3-16-3- برنامه ريزي ناحيه اي ( Regional planning ) 60
4-16-3- برنامه ريزي ملي ( National planning ) 60
5-16-3-برنامه ريزي بين المللي ( Internlianal planning ) 60
17 – 3 – طرح هاي شهر سازي در ايران 60
18 – 3 - سرانه و تراكم زمين شهري 64
19 – 3 - عوامل گسترش شهرها 68
20 – 3- الگوهاي توسعه فيزيكي شهري 69
21 – 3 - نتنيجه گيري فصل سوم 72
فصل چهارم: شناسایی محدوده مورد مطالعه
1 – 4 - موقعيت استان اذربايجان شرقي 73
2 – 4 - مورفولوژي و اوضاع طبيعي استان 74
3 – 4 - ويژگيهاي عمده جغرافيايي و اقليمي شهرستان شبستر 74
4 – 4 - موقعيت ووسعت شهرستان 74
5 – 4 - توپوگرافي منطقه 76
6 – 4 - اقليم 78
1 – 6 – 4 –بارش 78
2 – 6 – 4 -رطوبت 79
3 – 6 – 4 – دما 79
4 – 6 – 4 – باد 79
5 – 6 – 4 - تعيين ماههاي خشك مرطوب و نوع اقليم منطقه 79
7 – 4 - حوزه هاي آبريز شبكه رودخانه ها 80
8- 4 – بررسي و شناخت شهر وايقان 80
1 – 8 – 4 - پيشينه تاريخي وايقان 81
9 – 4 - وجه تسمیه وايقان 86
10 – 4 - كليماتولوژي منطقه و شهر وايقان 89
11- 4- پراكندگي خاك در شهر وايقان 91
12 – 4 - پوشش گياهي وايقان 92
13 – 4 - هيدرولوژي منطقه و شهر وايقان 95
1 – 13 – 4 - بارش باران هاي جوي 95
2 – 13 – 4 - آب هاي سطحي ( رودخانه هاي فصلي – سيلاب ها ) 95
4- 13 – 4 - سيلاب ها 95
14 – 4 - آب هاي زير زميني و چشمه ها – قنات ها – چاه ها 96
1 – 14 -4 - چشمه ها 96
2 – 14 – 4 - قنات ها 97
3 – 14 – 4 - چاه ها 100
15 – 4 - اتصال به شبكه موجود 100
1 – 15 – 4 - شيب زمين 101
2 – 15 – 4 - سيل گيري 101
16 – 4 - نحوه دفع ابهاي سطحي و منابع آب شهر 101
17 – 4 - نوع اراضي 101
18 – 4 - جهات توسعه در گذشته 102
19 – 4 - موقعيت و وسعت شهر 102
20 – 4 - رطوبت نسبي 103
21 – 4 - در مورد گسل و زلزله شهر وايقان 104
1 – 21- 4- بررسي خصوصيات تكتونيكي زمين زلزله 104
22 – 4 – خصوصيات اجتماعي و جمعيتي شهر 107
1 – 22 – 4 - جمعيت 107
2 – 22 – 4 - تراكم كلي جمعيت در سطح شهر و تغييرات آن در مناطق مختلف 107
3 – 22- 4 - خصوصيات جمعيتي و تركيب آن در وضع جمعيت در گذشته و حال مهاجرت و رشد جمعيت 109
4 – 22 – 4 - جمعيت ، خانوار و نرخ رشد 110
5 – 22- 4 - ساختار جنسي 111
6 – 22 -4 - ساختار سني 113
7 – 22 – 4 - حركات طبيعي ( وقايع چهار گانه ) 115
8 – 22 – 4 - حركات اجتماعي يا مكاني جمعيت ( مهاجرت ) 116
9 – 22 – 4 - مهاجرت 117
23 – 4 – خصوصيات فرهنگي جمعيت 118
1 – 23 – 4 - سواد 118
2 – 23 – 4 - آموزش 118
3 – 23 -4 - زبان 119
4 – 23 – 4 – مذهب 119
24 – 4 - ويژگي هاي اقتصادي شهر وايقان 119
25 – 4 - تصوير كلي فعاليت هاي اقتصادي شهر در زمينه تجارت ،صنعت ، كشاورزي و خدمات 120
1 – 25 – 4 – كشاورزي 121
2 – 25 – 4 - باغداري 122
3 – 25 – 4 - دامداري 122
26 – 4 - بررسي وضع توپوگرافي شهر وايقان 125
27 – 4 - جهات توسعه شهر گذشته 126
28 – 4 - روند گسترش و مراحل توسعه آن 127
1 – 28 – 4- هسته اوليه شهر 128
2 – 28 – 4 - مراحل اول گسترش 128
3 – 28 – 4 - مراحل دوم 129
4 – 28 – 4 - گسترش تا سال 1373 129
5 – 28 – 4 - گسترش از سال 1384 به بعد 129
29 – 4 - نتيجه گيري 130
فصل پنجم : يافته هاي تحقيقات و پيشنهادات
1 – 5 - مقدمه 131
2 – 5 – موانع ، امكانات و ساماندهي توسعه فيزيكي شهر وايقان 131
1 – 2 – 5 - مانع كوره آجرپزي در قسمت شمال غربي وايقان 131
2 – 2 – 5 - اراضي مرغوب كشاورزي 131
3 – 2 – 5 - راه آهن 132
4 – 2 – 5 -پادگان نظامي 132
5 – 2 – 5 - بن بست بودن شهر وايقان 132
6 – 2 – 5 - شوره زار بودن زمين هاي اطراف و آفت آبهاي زير زميني 133
7 – 2 – 5 – نتيجه گيري و پیشنهادات 133
شعر در مورد وايقان 137
منابع و مآخذ 138دانلود


پایان نامه


رشته جغرافیا


موانع و محدودیتهای توسعه فیزیکی شهر های کوچک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه فوتبال

مديريت بر مبناي ارزشها

دانلود پاورپوینت هـ ـهـ ـه

دانلود پاورپوینت روش های کارافرینی و تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت هـ ـهـ ـه

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی كارآموزي جوشكاري 67 ص (سال 95)

تحقیق در مورد قوانین حرکت نیوتن

پروژه آماده متره و برآورد مسکونی 3 طبقه روی پیلوت بتنی

پاورپوینت پروسه توليد آب معدني

تحقیق در مورد تاريخچه بهره وري