دانلود فایل


ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺧﻄﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش VFTدررایانش ابری - دانلود فایلدانلود فایل تحمل پذیری خطا براساس روش vft در رایانش ابری

دانلود فایل ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺧﻄﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش VFTدررایانش ابری ﭼﮑﯿﺪه راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮي در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ، ﺗﻮﺟﻬﺎت زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮي را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﺮاﮐﺰداده اﺑﺮي وﺟﻮددارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺮي ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻤﺎل ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺧﻄﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ، رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي اﺑﺮي، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ روشﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮي ﺧﻄﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮي ﺧﻄﺎ در راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮي ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد . ، از ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﺑﺮ و ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﺎزيﺳﺎزي، ﺗﻮازن ﺑﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده VFT در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، در روش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ درﮔﺎم اول ﺗﻮازنﺑﺎر و ﻣﺠﺎزيﺳﺎزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮي ﺧﻄﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﮕﯽ، ﻧﻘﺎط اﯾﺴﺖﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮري در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد.


تحمل پذیری خطا براساس روش vft در رایانش ابری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

تحقیق در مورد مفهوم امامت

پاورپوینت حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

گزارش کارآموزی پارک جمشیدیه

تحقیق درمورد بررسي شارژ و دشارژ خازن

دانلود تحقیق در مورد ارگونومیک

دانلود رام نایاب ZTC G .ONE

پاورپوینت فرايند در لينوکس-72 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت درباره استانداردهای اجتماع درمان مداردر سطح بین الملل ppt2

تحقیق در مورد افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي